[GNGWC 2011] 에이스온라인, 샷온라인, 워록 – 지스타 현장에서 세계 최강자 가린다!

11월 10일부터 13일까지 부산 벡스코에서 지스타 2011(G-Star 2011)이 열리고 있는

[GNGWC 2011] 에이스온라인, 샷온라인, 워록 – 지스타 현장에서 세계 최강자 가린다! [GNGWC 2011] 에이스온라인, 샷온라인, 워록 - 지스타 현장에서 세계 최강자 가린다!

[GNGWC 2011] 샷온라인 개발사 ‘온넷’, 정통 TCG ‘카르테’ 알리는 여러 이벤트 진행

11월 10일부터 13일까지 부산 벡스코에서 지스타 2011(G-Star 2011)이 열리고 있는

[GNGWC 2011] 샷온라인 개발사 ‘온넷’, 정통 TCG ‘카르테’ 알리는 여러 이벤트 진행 [GNGWC 2011] 샷온라인 개발사 '온넷', 정통 TCG '카르테' 알리는 여러 이벤트 진행

[GNGWC 2011] Warrock มอบอีเว้นเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับผู้เล่นทั่วโลก!

Warrock ถือได้ว่าเป็นเกมส์ที่มี ความพิเศษและแตกต่างจากเกมส์

[GNGWC 2011] Warrock มอบอีเว้นเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับผู้เล่นทั่วโลก! [GNGWC 2011] Warrock มอบอีเว้นเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับผู้เล่นทั่วโลก!

[GNGWC 2011 Video]Final in North American Region of GNGWC2011 to Come to an End!

Final in North American region of GNGWC 2011(Game&Game World Championship 2011), a global online

[GNGWC 2011 Video]Final in North American Region of GNGWC2011 to Come to an End! [GNGWC 2011 Video]Final in North American Region of GNGWC2011 to Come to an End!